17 grudnia – XVII Misyjny Jarmark z Aniołami w Tuchowie i Krakowie

Od 2007 roku w III Niedzielę Adwentu, Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji, działające przy Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów organizuje Misyjny Jarmark z Aniołami w Tuchowie. Jest to bożonarodzeniowy kiermasz ciast, wyrobów i ozdób świątecznych, z którego dochód przeznaczony jest na dzieła misyjne, prowadzone przez Zgromadzenie Redemptorystów. W poprzednich latach udało nam się zebrać fundusze m.in. dla Argentyny, Boliwii, Burkina Faso czy Albanii. Misyjny Jarmark z Aniołami stał się z czasem ważnym wydarzeniem nie tylko dla tuchowskiej parafii, czy miasta, ale także dla całej diecezji tarnowskiej. 17 grudnia będziemy przeżywać siedemnastą edycję tego wydarzenia.

Rok 2023 przyniósł nowe wyzwania dla naszego Jarmarku. Jednym z największych było przeniesienie Seminarium Redemptorystów do Krakowa. Chcemy jednak potraktować ten moment jako okazję do rozwoju i rozpowszechnienia idei Misyjnego Jarmarku z Aniołami w innych parafiach redemptorystów w Polsce, dlatego oprócz Bazyliki Matki Bożej w Tuchowie, Jarmark po raz pierwszy odbędzie się także przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na ul. Zamoyskiego 56 w Krakowie.

Jako organizatorzy wielokrotnie spotkaliśmy się z wielką dobrocią ludzi, którzy z chrześcijańskiej miłości chcą pomóc swoim potrzebującym braciom w innych krajach. Tak było na przykład w ubiegłym roku, kiedy wiele instytucji, szkół i osób prywatnych włączyło się w zbiórkę na rzecz Redemptorystowskiego Centrum Dzieci i Młodzieży w Iwano-Frankowsku na pogrążonej wojną Ukrainie. Także i w tym roku pragniemy nieść pomoc naszym braciom i siostrom, wciąż dotkniętym dramatem wojny, dlatego cały dochód uzyskany podczas XVII Misyjnego Jarmarku z Aniołami przekazany będzie misjonarzom-redemptorystom posługującym w Mościskach na Ukrainie.

Mościska to kilkutysięczne miasteczko, położone tuż za naszą wschodnią granicą. Dla polskich redemptorystów to miejsce jest kolebką – w 1883 r. Sługa Boży o. Bernard Łubieński założył tam pierwszy klasztor zgromadzenia na ziemiach polskich po wypędzeniu przez Napoleona. Redemptoryści zainstalowali w tamtejszym kościele pierwszy w Polsce wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy i tym samym uczynili mościckie sanktuarium źródłem Jej kultu w naszej Ojczyźnie. We wrześniu tego roku ojcowie powrócili do Mościsk po 11 latach przerwy, zaś my chcemy materialnie i duchowo wesprzeć ich działalność.

Wierzymy, że misjonarzem jest nie tylko ten, który posługuje za granicami naszego kraju, ale każdy z nas. Poprzez przede wszystkim modlitwę za misje, ale też przez wsparcie materialne przyczyniamy się do głoszenia Ewangelii na całym świecie oraz pomocy konkretnym ludziom. Dlatego serdecznie zapraszamy w niedzielę, 17 grudnia – do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Zamoyskiego 56 w Krakowie lub Bazyliki Matki Bożej w Tuchowie. 

Ogromną pomocą będzie dla nas zaangażowanie się w to wydarzenie także przez samodzielne wykonanie ozdób lub przygotowanie produktów spożywczych, które będą rozprowadzane na jarmarku. Wszelka pomoc jest mile widziana. 

Każdy jest misjonarzem!

Więcej informacji na stronie http://www.wsd.redemptor.pl/anioly oraz www.facebook.com/RSPMCSSR.

Można wesprzeć nas także na stronie https://zrzutka.pl/z/jarmarkmosciska

Kontakt: tel. 530633826 lub rspmisje@gmail.com. 

br. Jakub Stanisz CSsR
WSD Redemptorystów w Krakowie,
Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji

Dzień skupienia we wspólnocie seminaryjnej

     W wigilię Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przeżywaliśmy dzień skupienia w naszej wspólnocie seminaryjnej. Tym razem poprowadził go o. Wacław Zyskowski – redemptorysta – na co dzień posługujący w Radiu Maryja. Dzień ten upłynął pod hasłem „Liturgia źródłem prawdziwego życia wspólnotowego”. Ojciec wzbogacając konferencje o własne doświadczenie zwrócił uwagę na to, jak ważne jest dbanie o liturgie oraz jej wspólne przeżywanie.  

     Prowadzący, w pierwszej konferencji, zwrócił uwagę jak istotne jest zabieganie o piękno liturgii i prawdziwe jej przeżywanie, tak aby swoją postawą i gestami dawać świadectwo swojej wiary innym. Jak podkreślał o. Wacław, nie możemy „otrzaskać się” z obecnością Pana Jezusa. Chociaż nigdy do końca nie zrozumiemy tego w czym uczestniczymy, to musimy starać się poznawać tą trudną rzeczywistość.  
     W kolejnej części naszego dnia skupienia został położony akcent na wspólnotę i wspólne przezywanie liturgii. To dom, rodzina jest miejscem, gdzie budujemy naszą pierwszą wspólnotę, dlatego każdy z nas jest inny i czasem tak trudno jest nam wspólnie choćby się modlić. Lecz gdy jesteśmy wpatrzeni w Chrystusa, to nie przeszkadza nam „inność” współbrata, ale ona może nam pokazać inną perspektywę w patrzeniu na Jezusa i nas do Niego przybliżyć. Jedną z form modlitwy wspólnej, która nas jednoczy, jest modlitwa Liturgią Godzin. To na niej jednym głosem, w łączności z całym Kościołem wznosimy nasze modlitwy do Boga. Chociaż jesteśmy tak różni, chociaż pochodzimy z różnych miejsc i zostaliśmy różnie wychowani to łączy nas liturgia, na której wspólnie możemy uwielbiać Boga Trójjedynego. Listopadowy dzień skupienia w naszym Seminarium przyniósł ogromne bogactwo treści o liturgii, jej przeżywaniu osobistym jak i wspólnotowym. Przed nami teraz stoi zadanie, by wcielić to w rzeczywistość dnia codziennego. Aby każda Najświętsza Ofiara, każde nabożeństwo, każda modlitwa nie była kolejnym punktem w programie dnia, lecz niezwykłym spotkaniem z Bogiem i drugim człowiekiem.

Jakub Wiśniowski CSsR

Sympozjum naukowe i wręczenie nagród Pro Redemptione w 291 rocznicę powstania naszego zgromadzenia

W czwartek 9 listopada, w 291. rocznicę powstania Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, nasza wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie im. św. Alfonsa Liguori zgromadziła się na auli w krakowskim domu naszej rodziny zakonnej, aby jak co roku uczcić ten szczególny dzień sympozjum naukowym oraz rozdaniem nagród „Pro Redemptione”. Oba te wydarzenia organizowane są przez wydawnictwo Homo Dei, należące do Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, a także nasze seminarium.

Tegoroczne sympozjum naukowe odbyło się pod hasłem: „Benedykt XVI – największy teolog dzisiejszych czasów?”, przyciągnęło wielu gości, naukowców oraz studentów, przede wszystkim z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz z naszego Instytutu Księży Misjonarzy na Stradomiu. Zgromadzonych gości powitał przełożony domu krakowskiego ojciec dr Jacek Zdrzałek, a zarazem rektor naszego seminarium.

Jako pierwszy na mównicę wyszedł ks. prof. dr hab. Robert Woźniak. Wygłosił on referat pt. „Teologia systematyczna Josepha Ratzingera” w którym starał się znaleźć klucz do całościowego ujęcia teologii papieża. Wskazywał zwłaszcza na fundamentalne dla myśli Benedykta pojęcie relacji.

Kolejnym referentem był ks. dr hab. Robert Skrzypczak, a tytuł jego wystąpienia brzmiał: „Defensor fidei. Walka cywilizacyjna oczami Benedykta XVI”. Ukazał w nim zmarłego niedawno papieża jako przede wszystkim tytułowego obrońcę wiary, podkreślając jego niezgodę na relatywizowanie pojęcia prawdy, a w konsekwencji – nauki wiary chrześcijańskiej.

Jako trzeci zaprezentował się dr Paweł Milcarek, który swój referat rozpoczął od osobistej historii spotkań z Benedyktem XVI. Krótki wykład nosił tytuł: „Nonkonformizm wierności. Wstęp do drogi duchowej Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”.

Jako ostatni referował ks. dr Tomasz Bać. Jego wykład zatytułowany był: „Liturgia i życie chrześcijańskie w myśli teologicznej Benedykta XVI”. Ksiądz Doktor argumentował w nim, że źródło i centrum nauczania najpierw Josepha Ratzingera, a w końcu następcy św. Piotra znajdowało się w liturgii, przede wszystkim w Eucharystii.

Na zakończenie sympozjum odbyła się krótka dyskusja.

Po przerwie goście ponownie zgromadzili się w auli, na wręczenie nagród „Pro Redemptione” (łac. Dla Odkupienia). Nagroda „Pro Redemptione” przyznawana jest od 2014 roku w następujących kategoriach: długotrwała współpraca redakcyjna z wydawnictwem lub kwartalnikiem „Homo Dei”; propagowanie troski o formację kapłańską; dla młodych teologów i kapłanów, którzy działalnością pisarską przyczyniają się do rozwoju myśli teologicznej lub którzy tworzą i propagują formy ewangelizacji dla młodzieży służące jej duchowemu rozwojowi; za dorobek naukowy i świadectwo życia; dla kapłana pracującego za granicą Polski. Patronem honorowym nagrody jest Prymas Polski – J.E. abp Wojciech Polak, Przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

Na początku ceremonii, ojciec dr Piotr Koźlak CSsR, dyrektor wydawnictwa i redaktor naczelny kwartalnika Homo Dei, wspomniał dwóch wybitnych redemptorystów, związanych z tymi instytucjami, którzy zmarli w bieżącym roku: ojca dra Kazimierza Fryzła CSsR i ojca prof. dra hab. Stanisława Bafię CSsR.

W pierwszej kategorii, długotrwała współpraca redakcyjna z wydawnictwem lub kwartalnikiem „Homo Dei”, nagrodzono redemptorystę – ojca prof. dr hab. Ryszarda Hajduka CSsR.

W drugiej kategorii, propagowanie troski o formację kapłańską, nagrodzono ks. dr Krzysztofa Dyrka SJ.

W trzeciej kategorii dla młodego kapłana, tworzącego nowe formy ewangelizacji młodzieży, nagrodzono ks. Jakuba Bartczaka.

W czwartej kategorii, dla kapłana pracującego za granicą Polski, nagrodzono J.E. bpa Adama Musiałka SCJ, od wielu lat pracującego na misjach w Republice Południowej Afryki. W jego imieniu nagrodę odebrał Sekretarz Sekretariatu Misji Zagranicznych Zgromadzenia Księży Sercanów, ks. Zbigniew Chwaja SCJ.

W ostatniej, piątej kategorii: za dorobek naukowy i świadectwo życia, nagrodzono ks. prof. dr hab. Franciszka Greniuka. W jego imieniu nagrodę odebrał ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad.

Na zakończenie wydarzenia, głos w imieniu Prowincjała ojca Dariusza Paszyńskiego zabrał ojciec dr Sylwester Pactwa, radny nadzwyczajny Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Następnie wszyscy zebrani udali się do krakowskiego refektarza na obiad.

Jakub Ciepły CSsR