Sakrament pokuty i pojednania – źródło, umocnienie i pogłębienie życia apostolskiego Redemptorystów

18 listopada 2017 roku w naszym seminarium przeżywaliśmy dzień skupienia poświęcony sakramentowi pokuty i pojednania. Spotkania prowadził nasz współbrat, ojciec Kazimierz Fryzeł, doświadczony spowiednik zarówno w teorii jak i praktyce.

W konferencjach i kazaniach ojciec Kazimierz ukazał nam sakrament nawrócenia jako podstawę żywej relacji z Chrystusem – oczywiście razem z sakramentem Eucharystii. Spowiedź święta jest spotkaniem z miłosiernym Chrystusem, z Jego Odkupieniem i przebaczeniem, z Jego miłością. Dopiero takie spotkanie, dopełnione Komunią świętą, pozwala nam głosić Obfite Odkupienie światu: głosimy miłość Bożą, której sami doświadczamy.

Punktem wyjścia rozważań były cztery fragmenty Ewangelii: uzdrowienie człowieka z uschłą ręką, uzdrowienie paralityka, nawrócenie Zacheusza i przypowieść o miłosiernym ojcu i dwóch synach. Są to „ikony” sakramentu pokuty i pojednania. Ukazują nieskończoną miłość Boga, Jego zatroskanie o każdego człowieka, piękno i radość nawróconego. Tej rzeczywistości doświadczamy w pełni, gdy „wspinamy się na Krzyż Chrystusa”, to znaczy, gdy budujemy naszą relację z Bogiem na sakramentach, szczególnie na Spowiedzi świętej i Eucharystii.

Dni skupienia, które odbywają się raz w miesiącu, są możliwością, aby pośród wielu zajęć i obowiązków więcej czasu poświęcić tylko Bogu, bardziej do Niego przylgnąć, nawrócić się i umocnić.

br. Michał Pazdyka CSsR